PROJEKTY UE

LA ÉLIA PREMIUM BEAUTY

Laelia Beauty Group Anna Urbańczyk realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP Działania 3.2. Innowacje w MŚP

Nazwa projektu: „Wdrożenie Innowacji procesowych, nowej jakości usług kierunkiem utrzymania i rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstwa”

CELE PROJEKTU:

Celem projektu inwestycyjnego jest poszerzenie oferty firmy o innowacyjne usługi oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, poprzez utrzymanie obecnych oraz stworzenie nowych miejsc pracy w obliczu panującej pandemii. Inwestycja pozwoli firmie na wzrost konkurencyjności, poszerzenie zakresu świadczonych usług, utrzymanie obecnych oraz stworzenie nowych miejsc pracy. W ramach przedsięwzięcia planowane jest wdrożenie 6 innowacyjnych usług, dzięki zakupowi nowoczesnych maszyn. W ramach projektu zaplanowano wdrożenia rozwiązań pozwalających na dostosowanie się wnioskodawcy do sytuacji na rynku związanej z epidemią COVID-19. Profil działalności ulegnie zmianie poprzez wprowadzenie do oferty usług dotychczas niedostępnych, charakteryzujących się wysokim nasyceniem know-how, wymagających odpowiedniej wiedzy teoretycznej jak i praktycznej. Firma zmieni swój model biznesowy i rozwijać się będzie w większym oparciu na usługach wysokomarżowych. Zakres dostosowania do rynku obejmuje holistyczne podejście poprzez wdrożenie zmian organizacyjnych (praca zdalna, system zmianowy) jak również zakup sprzętu, wyposażenia podnoszącego bezpieczeństwo. Wyżej wymienione rozwiązania pozwolą firmie na dalsze funkcjonowanie na rynku, utrzymanie i stworzenie nowych miejsc pracy, rozwój oferty i dostosowanie się do nowej rzeczywistości gospodarczej.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

899 927,40 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:

648 318, 12 zł

RACIBÓRZ

RYBNIK

GODZINY OTWARCIA